Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN

Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN

 

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego paluki.lokalnagazeta.pl

Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu zakupu treści elektronicznych (cyfrowych), w tym elektronicznych wydań tygodnika Obserwator Lokalny.

I. Postanowienia ogólne

1. Właściciel sklepu - sklep internetowy, działający pod adresem www.paluki.lokalnagazeta.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4, NIP 562-000-54-48, REGON 090552689.

2. Sprzedawca - Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4, tel. 52-30-209-28, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 562-000-54-48, REGON 090552689.

3. Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę w sieci: lokalnagazeta.pl pod adresem: www.paluki.lokalna.gazeta.pl.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług.

5. Usługi – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom dostępu przez Internet do treści dziennikarskich, literackich, fotograficznych, graficznych, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, w tym elektronicznych wydań tygodnika Obserwator Lokalny w formie e-gazety.

6. Strona internetowa – serwis internetowy www.paluki.lokalnagazeta.pl, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczeniu usług.

7. Obsługę techniczną płatności zapewnia: Dotpay sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-266-18-60, REGON 240770255.

II. Dokonywanie zakupów

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż treści, opisanych na portalu www.paluki.lokalnagazeta.pl poprzez sieć Internet dla odbiorców znajdujących się na terenie Polski i za granicą.

2. W celu dokonania zakupów wymagana jest jednorazowa bezpłatna rejestracja użytkownika sklepu internetowego. Użytkownik wypełniając na stronach sklepu formularz wysyłkowy oraz formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności Wydawnictwa Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celach dokonywanych przez użytkownika zakupów i nie mogą być udostępniane nikomu do innych celów. Hasło i login jest wyłącznie własnością Użytkownika, nie wolno go udostępniać innym osobom. Hasła i loginy wykorzystywane przez różne osoby będą blokowane i usuwane z systemu.

3. Korzystanie z Usług sklepu jest dobrowolne i może się odbywać wielokrotnie.

4. Wszystkie ceny podane na portalu www.paluki.lokalnagazeta.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Zamówienia są składane przez stronę internetową www.obserwator.lokalnagazeta.pl. Moment złożenia zamówienia przez Użytkownika jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i sklepem. Umowa kupna - sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

W zamówieniu Użytkownik wskazuje:

- zamawiane treści: pojedynczy artykuł prasowy, wydanie gazety, prenumerata gazety i jej okres.

- jeśli za kupno treści ma zostać wystawiona faktura VAT adres na jaki ma być wysłana Użytkownik wskazuje w mailu wysłanym na adres: ##zdaedgipo#at#epajzx.invdscxz.ea##.

III. Oferowane treści elektroniczne (cyfrowe) i ich zakup

1. Sklep www.paluki.lokalnagazeta.pl oferuje w sprzedaży:

a) cyfrowe pojedyncze artykuły prasowe i inne treści dziennikarskie;

b) cyfrowe pojedyncze wydanie tygodnika Pałuki;

c) cyfrową prenumeratę tygodnika Pałuki w opcjach:

·         1 miesiąc,

·         3 miesiące,

·         6 miesięcy,

·         12 miesięcy.

Okres prenumeraty liczony jest od dnia zakupu pierwszego wydania.

2. Zamawianie treści wymienionych w pkt. 1. polega na wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz uregulowaniu należności. Zamówienie towaru na stronie www.obserwator.lokalnagazeta.pl jest równoznaczne z żądaniem przez Użytkownika spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

3. Płatności za zakupione treści dokonywane są wyłącznie za pomocą systemu płatności Dotpay.

4. W ramach Usług wymienionych w pkt. 2 oraz pkt. 3 Sprzedawca będzie umożliwiał Użytkownikowi dostęp do znajdujących się w ofercie Sklepu elektronicznych wydań tygodnika Obserwator Lokalny, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych. Sprzedawca zastrzega, że wydania elektroniczne tytułów prasowych nie zawierają dodatków o charakterze reklamowym (inserty), dodatków promocyjnych i innych dodatków tematycznych, nie będących integralną częścią gazety.

5. Jeden wykupiony dostęp do elektronicznego wydania danego tytułu prasowego pozwala na wielokrotne korzystanie z zakupionych treści.

6. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość graficzną elektronicznych wydań tytułów prasowych. Sprzedawca zastrzega jednak, że wytworzenie wydania elektronicznego może powodować obniżenie - w stosunku do wydania drukowanego - jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w tytułach prasowych udostępnianych w ramach Usługi.

8. Możliwość czytania wykupionych numerów istnieje do momentu zakończenia funkcjonowania portalu www.obserwator.lokalnagazeta.pl. W przypadku jego zamknięcia przyjęta należność za prenumeratę treści cyfrowych za niewykorzystane numery zostanie zwrócona. Inne roszczenia nie będą uwzględniane.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zakupu prenumeraty treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia zakupu pierwszego z cyfrowych wydań tygodnika Pałuki.

2. Termin do odstąpienia od umowy prenumeraty treści cyfrowych wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik zakupił pierwsze cyfrowe wydanie tygodnika Pałuki.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować Sprzedawcę: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4, tel. 52-30-209-28, e-mail: ##htzgtipgxpi#at#epajzx.invdscxz.ea##, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał do sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do momentu odstąpienia od umowy, czyli zobowiązany jest do zapłaty za treści dostarczone do dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca klientowi otrzymane od niego płatności, pomniejszone o koszty dostarczonych treści, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, za pomocą systemu płatności Dotpay, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Dokonując płatności za dostęp do pojedynczych treści cyfrowych, o jakich mowa w rozdziale 3, pkt 1a, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz na utratę przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.

V. Reklamacje

1. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Sprzedawcę Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres: ##zdaedgipo#at#epajzx.invdscxz.ea## albo listem poleconym na adres: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4.

3. Reklamacje dotyczyć mogą:

- niedostarczenia zamówionych treści cyfrowych;

- technicznych mankamentów dostarczonych treści cyfrowych.

4. Dokonując zakupu treści cyfrowych Użytkownik rezygnuje z prawa do reklamacji, dotyczących merytorycznej zawartości treści, związanej np. z niską czy krytyczną oceną ich jakości.

5. Dokonując reklamacji Użytkownik powinien dołączyć oświadczenie, czego reklamacja dotyczy i jakie są oczekiwania reklamującego.

6. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Użytkownika zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji na adres Sprzedawcy, wysłanej drogą pocztową lub dostarczonej osobiście lub od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usług wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe

1. Sklep www.paluki.lokalnagazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Użytkownika.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia, np.: komputera, laptopa, tabletu, smartfona, Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie www.paluki.lokalnagazeta.pl.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- korzystanie z systemu płatności Dotpay przez osoby nieuprawnione do użytkowania urządzeń elektronicznych Użytkownika;

- problemy w funkcjonowaniu serwisu lub systemu płatności, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

- korzystanie z usług sklepu www.paluki.lokalnagazeta.pl niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

4. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), związane z atakami hakerów lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

Sprzedawca dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

5. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności, zamieszczona na portalu: www.paluki.lokalnagazeta.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty i godziny opublikowania ich na stronie www.paluki.lokalnagazeta.pl.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

9. Regulamin wszedł w życie z dniem 19 marca 2019 roku.